Verslag lezing door Phillip Brittman

Verslag lezing door Phillip Brittman

Op 11 juni om 16:00 uur hield de Hr Philip Bittman een lezing in het Iwriet voor de leden van het Centrum met de titel "De A. B. Davids Ambachtsschool - het verhaal van een instelling die onbekend is in zijn buurt."

 

Velen onder u zullen nooit van deze school gehoord hebben, die gepland werd in de de twintiger jaren door een totaal en breed Joods intitatief, vanaf orthodox tot klokvrij, en gevestigd was vanaf de dertiger jaren in de Valckeniersstraat in Amsterdam, aan de zuidgrens van de Jodenbuurt, met de bedoeling om de kinderen uit de traditie van kleine handel te halen die in het Joodse proletariaat gebruikelijk en welhaast erfelijk was. De belangstelling voor de geboden opleidingen was enorm, en slechts een klein deel van de kinderen konden daar geplaatst worden. Zo'n tweehonderd kinderen konden een plaast vinden, en het onderwijs was gemengd. Later werd er nog een speciale school voor meisjes opgericht.

 

De Hr Bittman, die tot zijn 9e jaar in Utrecht woonde, en toen met zijn ouders naar Israel verhuisde, heeft het verhaal van deze school tot het onderwerp van zijn these gemaakt. Hij kent aardig Nederlands, maar durfde in die taal geen lezing te houden. Hij wist een zeer duidelijk beeld te geven van de armoede, ziektes en vervuiling in de centrale Jodenbuurt. Een ander interessant aspect dat in deze lezing tot uiting kwam was dat er nergens benadrukt werd dat dit een Joodse school was. Dit had te maken met de susidie-politiek van de Nederlandse regeringen, die het onderwijs zagen als een weg voor alle burgers om hun lot te verbeteren, en geen enkele sectarische voorkeur duldden of steunden. Om die reden werd er ook op shabat les gegeven, en dat kwam wel eens in aanvaring met de vrome ouders en parnassijns.

 

Het geheel werd verlucht met beelden uit de tijd.

 

Natuurlijk kwam alles tot stilstand en vernietiging in WO2.

 

Het ligt in de planning om deze aantrekkelijke lezing ook t.z.t. in de shfelah te organiseren.

 

 

EK

 

.